DeutschEnglish
19 April
20 April
Lake Taharoa
(one of the Kai Iwi Lakes)
Wildly growing Calla
(Lake Tahore)
Wildly growing Calla
(Lake Tahore)
21 April